Všechny

Je umělá inteligence jen další přechodný trend ve vzdělávání? Podobných vln už bylo hodně. 

Generativní AI není jen dočasným módním výstřelkem; je to rostoucí oblast, která má schopnost trvale transformovat způsoby, jakými učíme a jak se studenti učí. | Přináší nové metody pro personalizaci výuky, umožňuje vytvářet adaptivní učební plány a poskytuje nástroje pro podporu diferencovaného vzdělávání. Její aplikace, od automatického hodnocení až po personalizované výukové asistenty, nabízejí možnosti, které přesahují tradiční výukové metody. | Vývoj v oblasti AI je velmi rychlý a výrazně proměňuje trh práce. Experti se shodují, že řada pracovních míst v budoucnu zanikne, případně se transformují, a naopak vzniknou nová pracovní místa. Objeví se nové produkty či služby, o kterých teď zatím ani nevíme. | V rámci vzdělávání jde o výraznou proměnu. Generativní AI není jen nový nástroj, jde o technologii, která zcela mění možnosti výuky. Vzhledem k tomu, že umožňuje napodobovat lidské myšlení, generovat text a další obsah, bude třeba přehodnotit celou řadu tradičních přístupů k výuce – například zadávání a hodnocení úkolů.

Způsobuje používání AI ve školách, že děti přestávají myslet?

Ne. Naopak – zajímat se o to, jak AI funguje a učit se s ní pracovat, může u žáků a studentů rozvíjet kritické myšlení a další kompetence důležité pro život v současném světě. | AI může také pomoci přizpůsobit výuku individuálním potřebám konkrétního žáka, a tím zvyšuje efektivitu učení. | AI může být skvělý výukový nástroj, který doplňuje a obohacuje tradiční výukové metody.

Je AI jen pro učitele informatiky, nebo má využití i v jiných předmětech?

Práce s generativní umělou inteligencí jednoznačně patří do všech předmětů. Je to proto, že generativní AI umožňuje nové způsoby práce s jazykem a textem, grafikou, hudbou, s daty a jejich zpracováním, a tím celkově mění možné přístupy ke vzdělávání či hodnocení. | Zatímco v informatice bychom se měli zaměřovat na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení, v ostatních předmětech bychom měli klást důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi. | Projekt AI kurikulum( https://kurikulum.aidetem.cz/ ), na kterém pracuje organizace AI dětem společně s NPI ČR a dalšími subjekty, nabídne vzdělávací koncepci pro informatiku a rozvoj digitální kompetence v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách.

Kde najdu informace o tom, jaký vliv má AI na vzdělávání?

O tom, že AI bude v oblasti vzdělávání revoluční technologií, hovoří v tomto rozhovoru( https://revize.edu.cz/clanky/umela-inteligence-je-revoluci-na-trhu-prace-i-ve-vzdelavani ) například Ondřej Neumajer z NPI ČR. | Pro vyhledávání odborných informací můžete využít např. aplikaci Consensus. Ta na vaši otázku udělá rešerši stovek studií a pokusí se vyvodit odpověď na základě jejich výsledků. Vzhledem k omezenému rozsahu existujících dat však buďte opatrní při zevšeobecňování závěrů. A ano, také tato aplikace využívá AI.

Co je to prompt engineering?

Prompt engineering je proces formulování a upravování dotazů neboli „promptů“ pro AI systémy tak, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších a nejrelevantnějších odpovědí nebo výsledků. Stává se nově vznikajícím a rostoucím oborem na trhu práce. | Chcete-li z nástrojů typu ChatGPT pro přípravu hodin či tvorbu studijních materiálů vytěžit maximum, je pro vás tato dovednost zásadní. Místo obecných zadání je potřeba uvést konkrétní detaily jako úroveň znalostí žáků, cíle lekce či preferovanou formu výuky. Systém pak lépe pochopí požadavky a poskytne přesnější a relevantnější výstupy. Koukněte, jak na to( https://gptveskole.cz/zaklady-promptovani/ ). | Pro žáky je schopnost promptovat důležitá pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Navíc správné promptování vyžaduje a zároveň rozvíjí kritické myšlení – pusťte se do toho s žáky třeba v ČJ( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ).

Co je umělá inteligence (AI)?

Jednoznačná definice neexistuje. V zásadě ale jde o pokročilý počítačový alogoritmus, který dokáže napodobovat lidské myšlení a chování. Můžeme si ji představit jako systém, který se „učí“ a „rozhoduje“ podobně jako člověk, pomocí algoritmů – sad pravidel a instrukcí. | Generativní umělá inteligence je typ AI, který je schopen vytvářet nový obsah – jako jsou texty, obrázky, hudba nebo videa, a to na základě využití metod strojového učení z existujících datových sad, tříděných či netříděných. | Ve vzdělávání může AI pomoci personalizovat učební plány a nabídnout nové způsoby interakce. Je to technologie, která se neustále vyvíjí, a pro vás jako učitele může být užitečné porozumět jejím možnostem a využít je ve vaší výuce.

Jak mohou rodiče efektivně podpořit využití AI v domácím vzdělávání?

Rodiče by měli vědět, jak vaše škola k AI přistupuje a zda má nastavená nějaká pravidla. Poskytněte jim dostatek informací o tom, kdy a jak mohou žáci využívat AI (například generátory textu jako ChatGPT) ke školní i domácí práci. | Je vhodné do tématu rodiče zapojit. Můžete ve škole uspořádat přednášku, seminář či rovnou workshop pro rodiče k využívání AI ve výuce. | Doporučením pro rodiče se věnuje jedna část materiálu od NPI ČR: https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai .

Jaké AI nástroje jsou populární mezi dnešními žáky a jak je využívají?

Populární jsou aplikace typu FaceApp či ZAO, které dokáží vytvářet klamavě věrohodné mediální obsahy, tzv. deepfake obsah. To přináší kromě zábavy i nová témata k řešení – jak se AI může podílet na kyberšikaně a jak tomu předcházet, si poslechněte v KYBcastu( https://youtu.be/Gl-piHsHXr0?si=PmBJarjKJMxEFw5D ) Václava Maněny. | Pro editace videí na sociální sítě je nejpoužívanějším nástrojem CapCut. | Velmi populární jsou chatboti Character AI, Pi.ai nebo AI bot na sociální síti Snapchat, které děti využívají jako virtuálního kamaráda. | Dnešní žáci běžně využívají řadu aplikací založených na umělé inteligenci, často bez uvědomění si jejich podstaty. Jde například o hlasové asistenty typu Siri, doporučovací systémy na YouTube či sociálních sítích. | Zajímejte se o tyto nástroje. Mluvte s žáky o tom, jak generativní AI funguje, pro jaké účely je vhodná a kde může přinášet rizika. Tématu prevence a etiky (nejen pro žáky) se věnujte průběžně jak ve třídách, tak i na úrovni celé školy.

Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

Velmi výrazně! AI umí přizpůsobit výuku heterogenní třídě a žákům s různými potřebami. Individualizace výuky je oblast, kde má AI ve vzdělávání vysoký potenciál. | Překladače, hlasová konverzace s chatboty, automatické titulkování a další možnosti AI mohou výrazně pomoci žákům s poruchami komunikace nebo s odlišným mateřským jazykem. AI poskytuje asistivní technologie, jako jsou čtecí programy pro nevidomé nebo překladové nástroje pro neslyšící, což umožňuje lepší přístup ke vzdělání. | AI můžete využít pro vytváření výukových materiálů, jejich gradování či přizpůsobení žákům s odlišnou úrovní, tempem či speciálními potřebami. Podívejte se na ukázku( https://chat.openai.com/share/9f6a03d8-81ac-4ed0-8c5b-4695ed1c79d9 ), jak ChatGPT naučit přetvářet zadání jedné úlohy pro specifické skupiny žáků. | Stejný chatbot poté může žákům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu, pomoci učitelům v objektivnějším hodnocení a navrhnout další úlohy tak, aby vyhovovaly schopnostem a tempu žáka. Existuje také stále více výukových aplikací na bázi AI. || Příkladem jsou programy Proloquo2Go, usnadňující komunikaci, či ModMath, pomáhající při potížích s počítáním. Potenciál do budoucnosti mají AI asistenti, kteří učitelům pomáhají sledovat pokrok žáků a nabízí obsah připravený na míru, jako je https://khanacademy.org/khan-labs od Khan academy.

Může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení žáků? Jak?

Ano, může. Záleží na tom, jaké nástroje učitel zvolí a jak je ve výuce využije. | Žáci a studenti mohou analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat texty či data, která vygenerovala AI. | Při zadávání instrukcí (promptů), například při generování textů či obrázků, žáci rozvíjí schopnost stanovovat cíle, formulovat své myšlenky nebo rozdělit úkol na menší části – jako v této konkrétní aktivitě( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ). | Díky schopnosti chatbotů simulovat situace či osoby mohou žáci aplikovat a ověřovat své znalosti a dovednosti a rozvíjet je. Příkladem takové simulace můžou být různé AI persony jako třeba Digihavel – AI model českého prezidenta, se kterým mohou žáci diskutovat. | Generativní AI může žákům poskytnout různé perspektivy a argumenty pro témata, kterými se zabývají. Podívejte se například na simulaci biologických modelů s ChatGPT( https://aireaktor.ujep.cz/2023/06/17/chatboti-ve-vyuce/ ). | Umělá inteligence může také poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pomoci kriticky zhodnotit vlastní práci.

Jak mohu jako ředitel podpořit využívání AI ve své škole?

Seznamte učitele se základními doporučeními( https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai ), jak přistupovat k využívání AI ve škole. | Zapojte všechny. Diskutujte o roli AI ve škole s učiteli. Zorganizujte školní kulatý stůl či přednášku odborníka. Na základě diskuze vytvořte školní zásady pro využívání AI ve škole. | S vaším postojem k využívání AI seznamte rodiče, doporučujeme zajistit jejich souhlas( https://docs.google.com/document/d/1xvONTR_t3cmeNSwL8wvHGEcfBo6vnCTQ/edit ). | Vyhodnoťte dostupnost digitálních nástrojů a licencí. Zvažte, jaké nástroje ve škole využívat. Zabývejte se jak finanční, tak právní a bezpečnostní( https://aidetem.cz/vyuziti-generativni-umele-inteligence-ve-skolach-pravni-pohled/ ) stránkou. Můžete využít bezplatné konzultace či jinou podporu od NPI( https://revize.edu.cz/nabidka-podpory-a-kurzu ). | Vytvořte si školní pravidla pro využívání umělé inteligence. | Vzdělávejte sebe i svůj tým – nabídku vzdělávání najdete na rozcestníku aidoskol.cz | Podpořte sdílení zkušeností v pedagogickém týmu.

Jaké jsou možnosti využití AI pro ředitele škol?

Využijte nástroje AI pro organizaci porad, pro úpravy či tvorbu textů, pro komunikaci školy navenek či jako asistenta při přípravách na výuku. Samostatně jich je dostupná široká škála. | Tyto nástroje můžete mít zpřístupněné i v rámci vašich používaných systémů (Google Workspace, Microsoft 365( https://www.klatovsky.cz/2024/01/copilot-nejen-ve-skole-prehled.html )), a to v různých verzích, funkcionalitách a cenách. O tom, jak lze ve škole využít nástroj Copilot od Microsoftu, píše ve svém článku( https://www.klatovsky.cz/2024/01/copilot-nejen-ve-skole-prehled.html ) Karel Klatovský. | Pokud máte placenou verzi ChatGPT, vyzkoušejte AI persony( https://gptveskole.cz/ai-persony-asistenti/ ) – asistenty pro různé typy úkolů. Například asistenta ředitele( https://gptveskole.cz/databaze-promptu/ai-asistent-reditele/ ).

Mohu s pomocí AI vytvářet testy či aktivity ke konkrétní látce? 

Ano! ChatGPT (a některé jiné chatboty jako Copilot) umí vytvořit test či výukovou aktivitu přímo z konkrétního obsahu – textu, PDF, videa či dokonce i z fotky s textem. || Použijte AI nástroj, který dokáže načíst pdf dokument či obrázek. Do placené verze ChatGPT 4 můžete vložit pdf soubor, obrázek či odkaz na webovou stránku, ze které chcete vycházet; chatbot si její obsah přečte. Bard a Copilot pak umí načíst obrázek, např. snímek obrazovky části učebnice, a na základě obsahu navrhnout aktivitu. V případě videa použijte nástroj pro zpracování obsahu, například pro transkripci mluveného slova. Poslouží Descript, Whisper, Fireflies.ai nebo plugin Glasp do prohlížeče Chrome pro YouTube videa. Transkript poté vložte do ChatGPT, Bardu či Copilotu. | Text, odkaz nebo obrázek vložte do chatbotu. Prompt (zadání) může potom vypadat například takto: „Vytvoř tři diskusní otázky pro žáky 1. ročníku SŠ na téma demokracie z tohoto textu“ nebo „Vytvoř pět otázek typu multiple choice na základě následujícího textu o fotosyntéze“. Čím konkrétnější bude vaše zadání, tím lepší výsledek získáte. Jen pozor, testy si zatím musíte ručně překlopit do aplikace na dotazníky, např. Google Formuláře nebo Microsoft Forms. || Můžete taky vyzkoušet aplikace jako Wisdolia nebo Flashcards AI, které vytváří kvízové otázky a úkoly z vámi vybraného obsahu. | Inspirace z blogu Petry Boháčkové, jak tvořit testy pomocí AI: https://cojsemvyzkousela.cz/?p=8684

Jaké jsou nejoblíbenější aplikace učitelů pro využití ve výuce?

Chatboti – dokáží porozumět lidskému jazyku a na základě vašeho zadání vám dávat rady, generovat texty, gradované úlohy, výukové lekce, tabulky, grafy a mnoho dalšího. Patří sem ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Bard, Perplexity a řada dalších. Můžete si přečíst článek o jejich využití ve výuce( https://clanky.rvp.cz/clanek/23454/CHATGPT-VE-SKOLNI-PRAXI-NASTROJ-PRO-ROZVOJ-KOMPETENCI-ZAKU.html ) nebo navštívit databázi promptů( https://gptveskole.cz/prompty/ ). | Generátory obrázků – nástroje, které na základě textového zadání dokáží vygenerovat obrázky v různých stylech, loga a ikony, ilustrace atd. Nejčastěji využívané jsou: Bing Image Creator, Midjourney, Stable Diffusion nebo Canva Image Creator. | Učitelé informatiky často využívají Teachable Machine( https://teachablemachine.withgoogle.com/ ) – nástroj pro natrénování vlastního AI modelu, které zvládnou i nejmladší žáci. | Pro svou vlastní potřebu učitelé mohou využít Canvu, která umí generovat grafiku či prezentace na základě vašeho textového vstupu a může tak usnadnit přípravu na výuku. | Tady najdete tipy na ověřené a vyzkoušené aplikace( https://aidetem.cz/ai-nastroje-do-vyuky/ ) do výuky.

Jaké první kroky zvolit, když chci jako učitel/ka s AI v hodinách začít?

Nebojte se začít, osobní zkušenost je základem úspěšného užívání generativní AI. Vyzkoušejte si některé AI nástroje sami, abyste věděli, jak fungují – třeba pro svou vlastní přípravu nebo abyste věděli, jak lépe žákům poradit. | Přečtěte si základní doporučení, jak k AI ve škole přistupovat. Hledejte další zdroje informací, doporučujeme přehlednou nástěnku Václava Maněny( https://npi.cz/aktuality/74837-doporuceni-jak-pracovat-s-umelou-inteligenci ). | Zeptejte se kolegyň a kolegů na jejich zkušenosti, požádejte vedení školy o podporu. | Inspirujte se již připravenými( https://aidetem.cz/metodiky/ ) metodikami nebo vyzkoušejte ověřené aplikace, aktivity a hry( https://aidetem.cz/ai-nastroje-do-vyuky/ ). | Inspiraci najdete také na těchto stránkách: https://ucimsai.cz/ , https://aidetem.cz/ , https://gptveskole.cz/ a dalších. | Učte se společně s dětmi o tom, jak umělá inteligence funguje, třeba formou interaktivního příběhu pro žáky 2. stupně ZŠ( https://expedice.roboti.gg/ ) od tvůrců z AI dětem a časopisu Raketa.

Jak mi jako učiteli/učitelce může AI usnadnit přípravu mých hodin?

AI výborně poslouží jako virtuální kolega k brainstormingu a inspirátor či první kritik při stanovení cíle a obsahu výuky. Zkuste si s jeho pomocí navrhnout obsah výuky a můžete být překvapeni, jakým novým směrem se bude debata odvíjet. | Chatboty jako ChatGPT, Bing či Perplexity jsou skvělými asistenty například k těmto úkolům: || Připraví návrhy na výukové plány a lekce, vyhodnotí jejich výsledky. | Pomohou formulovat slovní hodnocení. | Umožňují generovat kvízové otázky, gradované úlohy, pracovní listy či jiná zadání, jako například na https://cojsemvyzkousela.cz/?p=8684 . | Navrhnou znění pozvánky, pokyny pro odjezd na školu v přírodě či e-mail pro rodiče. | Pomohou s tvorbou shrnutí, stylistikou či strukturou textů. | Navrhnou podklady pro tabulku, myšlenkovou mapu či graf. || Další nástroje vám umožní připravit prezentaci( https://youtube.com/watch?v=d-Wn_w87DzA&ab_channel=PavelHod%C3%A1l ) během pár minut, vytvořit video či obrázky( https://ucimsai.cz/ai-generovani-obrazku/ ) podle vašich potřeb a zadání. | Inspiraci nabízí brožura M. Černého „ChatGPT ve školní praxi“( https://slideshare.net/xcerny/chatgpt-ve-koln-praxi ) nebo stránka https://gptveskole.cz/ .

Jak zajistit, že používání AI ve výuce bude pro všechny moje studenty bezpečné?

Zajištění bezpečnosti je proces, nikoliv jednorázová záležitost. Doporučujeme vám šest základních kroků: || Ve vaší škole stanovte jasná pravidla pro používání generativní AI, která zajistí bezpečnost a rovný přístup. | Prověřujte vhodnost AI nástroje pro danou věkovou skupinu. | Upozorněte studenty, že nesmí vkládat do aplikací generativní umělé inteligence žádné osobní údaje (ani své ani nikoho dalšího). | Rozvíjejte u studentů odpovědný a kritický přístup k obsahu vygenerovanému AI. | Otevřeně komunikujte a diskutujte o využívání AI nástrojů s kolegy, žáky, studenty i rodiči. | Průběžně sledujte a vyhodnocujte využívání AI nástrojů ve třídě/škole.

Je používání AI aplikací omezené věkem?

Ano. Každá aplikace má své podmínky užívání, ve kterých je uvedena i věková hranice pro její používání. Vždy je třeba si podmínky přečíst a dodržovat je. | Věková omezení nejvyužívanějších aplikací: || ChatGPT – 13 let | Google Bard – 18 let | Bing Chat – bez omezení | Perplexity – 13 let | Bing Image Creator – 13 let | Canva – bez omezení | Midjourney – 13let | D-ID studio – 18let | Teachable Machine – bez omezení || U všech žáků a studentů do 18 let doporučujeme před využíváním jakéhokoli nástroje AI zajistit souhlas zákonného zástupce.| Další doporučení k jednotlivým nástrojům a autorství najdete na AI dětem nebo si můžete stáhnout příručku „generativní AI vs. právo“ od advokátní kanceláře Kroupahelán.

Jak správně citovat materiály vytvořené pomocí AI?

Vždy uveďte, že výstup (text, obrázek, video) vznikl s pomocí umělé inteligence. Důležité je uvést i konkrétní nástroj, jeho verzi a především datum, kdy výstup vznikl. | Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fknihovna.tul.cz%2Fnovinky%2F290%2Fdetail%2F ) nebo v článku Jak citovat ChatGPT( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fcestina.phil.muni.cz%2Faktualne%2Faktuality%2Fjak-citovat-chatgpt ) od Ústavu českého jazyka MUNI. | Pro citace v akademickém kontextu vydala asociace moderních jazyků normu, viz článek( https://spomocnik.rvp.cz/clanek/23452/KDY-A-JAK-CITOVAT-AI-PODLE-MLA.html ).

Jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků?

Žáci budou AI nástroje využívat. Počítejte s tím a pokuste se je kreativně zapojit do zadání svých úloh. Zadávejte úkoly tak, aby používání AI bylo možné. Pokud z nějakého důvodu možné není, důvody vysvětlete. S tím vám pomohou předem domluvená pravidla a diskuze o tom, kdy je AI přínosná pro naše učení a kdy ne. | Žáci mohou AI využívat pro rozvoj jazykových dovedností, kreativity a pro další široké spektrum výukových cílů. Pro příklady z praxe se můžete podívat na tyto stránky: https://aidetem.cz/metodiky/ , https://tybrdo.cz , https://ludmilakovarikova.cz , https://cojsemvyzkousela.cz . | Při využívání AI vždy vyžadujte odpovědnost a kritické zhodnocení výstupů AI. Použití generativních technologií společně reflektujte a vyhodnocujte. | Pro hodnocení využívejte kombinaci výstupů, jako jsou portfolia, deníky, prezentace. Hodnoťte nejen výsledný výstup, ale i samotný proces. | Každý žák bude s nástroji generativní AI pracovat jiným způsobem. Není-li možné individualizovat výuku pro každého z nich, je vhodné stanovit si obecná pravidla, kterými by se žáci měli řídit. Příliš přísná pravidla však mohou omezit kreativitu, která je pro správné využití generativní AI klíčová.

Jak mám dodržovat autorská práva, když ve škole používám AI?

Jste to vy, kdo nese odpovědnost za prezentovaný obsah. To znamená, že pokud si text (jeho část), obrázek, video atp. necháte vygenerovat umělou inteligencí, vždy uveďte, že vznikl za pomoci umělé inteligence. Dobré je uvést i konkrétní nástroj a datum vzniku výstupu. S odpovědností za obsah souvisí také ověřování, že jsou informace pravdivé. ||Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL nebo v článku Jak citovat ChatGPT od Ústavu českého jazyka MUNI. |Duševní vlastnictví obsahu generovaného umělou inteligencí je složité. Vstupní datové sady mohou obsahovat jedinečné duševní vlastnictví, a ačkoli z nich nástroj vytvoří nový výstup, nejde o zcela jedinečné dílo; v budoucích letech se na toto téma povedou spory. Vhodné je tudíž předpokládat, že autorská práva k vygenerovanému výstupu nemáte a používáte jej pouze pro vzdělávací a ilustrační účely. ||Pozor – AI může čerpat i z cizích chráněných dat. Může obsahovat citlivé údaje. Obsah nemusí být přesný, vhodný ani etický. |Více o tématu autorských práv si poslechněte v podcastu NPI https://ceskepodcasty.cz/epizoda/264683 nebo na stránkách AI dětem

Je možné AI ve škole zakázat?

Ano, ale nebylo by to rozumné ani v praxi funkční rozhodnutí. Přineslo by řadu nevýhod: || 1. Omezení přístupu k inovativním technologiím, které se pravděpodobně brzy stanou standardem například při používání běžných kancelářských nástrojů typu Word, Excel či Google Docs. | 2. Ztrátu užitečných nástrojů pro individualizaci výuky či rozvoj kritického myšlení. | 3. Nesoulad s celkovým technologickým pokrokem. | 4. Narušení důvěry v prostředí třídy — žáci budou s nástroji chtít pracovat, ale při plošném zákazu budou nuceni lhát. | 5. Žáci s nástroji stejně pracovat budou, avšak takto se vystavují rizikům a problémům, které lze ve výuce řešit. || Místo plošných zákazů je vhodnější přijmout a osvojit si existenci těchto technologií a stanovit jasná pravidla pro jejich bezpečné a efektivní využití při výuce. Je nezbytné se postupně v této oblasti vzdělávat, vyzkoušet různé nástroje, otevřeně sdílet své zkušenosti s kolegy a čerpat a šířit výhradně ověřené informace z důvěryhodných zdrojů. | Podle průzkumů zatím zvažuje plošné zákazy AI jen asi 1 % českých škol. | Zde jsou graficky zpracované dopady (ne)využívání generativní AI z článku profesora Jasona M. Lodge, proděkana a docenta pedagogické psychologie na univerzitě v Queenslandu: