AI ve školní praxi

Jak mohou rodiče efektivně podpořit využití AI v domácím vzdělávání?

Rodiče by měli vědět, jak vaše škola k AI přistupuje a zda má nastavená nějaká pravidla. Poskytněte jim dostatek informací o tom, kdy a jak mohou žáci využívat AI (například generátory textu jako ChatGPT) ke školní i domácí práci. | Je vhodné do tématu rodiče zapojit. Můžete ve škole uspořádat přednášku, seminář či rovnou workshop pro rodiče k využívání AI ve výuce. | Doporučením pro rodiče se věnuje jedna část materiálu od NPI ČR: https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai .

Jaké AI nástroje jsou populární mezi dnešními žáky a jak je využívají?

Populární jsou aplikace typu FaceApp či ZAO, které dokáží vytvářet klamavě věrohodné mediální obsahy, tzv. deepfake obsah. To přináší kromě zábavy i nová témata k řešení – jak se AI může podílet na kyberšikaně a jak tomu předcházet, si poslechněte v KYBcastu( https://youtu.be/Gl-piHsHXr0?si=PmBJarjKJMxEFw5D ) Václava Maněny. | Pro editace videí na sociální sítě je nejpoužívanějším nástrojem CapCut. | Velmi populární jsou chatboti Character AI, Pi.ai nebo AI bot na sociální síti Snapchat, které děti využívají jako virtuálního kamaráda. | Dnešní žáci běžně využívají řadu aplikací založených na umělé inteligenci, často bez uvědomění si jejich podstaty. Jde například o hlasové asistenty typu Siri, doporučovací systémy na YouTube či sociálních sítích. | Zajímejte se o tyto nástroje. Mluvte s žáky o tom, jak generativní AI funguje, pro jaké účely je vhodná a kde může přinášet rizika. Tématu prevence a etiky (nejen pro žáky) se věnujte průběžně jak ve třídách, tak i na úrovni celé školy.

Jak může AI pomáhat ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami?

Velmi výrazně! AI umí přizpůsobit výuku heterogenní třídě a žákům s různými potřebami. Individualizace výuky je oblast, kde má AI ve vzdělávání vysoký potenciál. | Překladače, hlasová konverzace s chatboty, automatické titulkování a další možnosti AI mohou výrazně pomoci žákům s poruchami komunikace nebo s odlišným mateřským jazykem. AI poskytuje asistivní technologie, jako jsou čtecí programy pro nevidomé nebo překladové nástroje pro neslyšící, což umožňuje lepší přístup ke vzdělání. | AI můžete využít pro vytváření výukových materiálů, jejich gradování či přizpůsobení žákům s odlišnou úrovní, tempem či speciálními potřebami. Podívejte se na ukázku( https://chat.openai.com/share/9f6a03d8-81ac-4ed0-8c5b-4695ed1c79d9 ), jak ChatGPT naučit přetvářet zadání jedné úlohy pro specifické skupiny žáků. | Stejný chatbot poté může žákům poskytnout okamžitou zpětnou vazbu, pomoci učitelům v objektivnějším hodnocení a navrhnout další úlohy tak, aby vyhovovaly schopnostem a tempu žáka. Existuje také stále více výukových aplikací na bázi AI. || Příkladem jsou programy Proloquo2Go, usnadňující komunikaci, či ModMath, pomáhající při potížích s počítáním. Potenciál do budoucnosti mají AI asistenti, kteří učitelům pomáhají sledovat pokrok žáků a nabízí obsah připravený na míru, jako je https://khanacademy.org/khan-labs od Khan academy.

Může AI pomoci rozvíjet kritické myšlení žáků? Jak?

Ano, může. Záleží na tom, jaké nástroje učitel zvolí a jak je ve výuce využije. | Žáci a studenti mohou analyzovat, interpretovat a kriticky posuzovat texty či data, která vygenerovala AI. | Při zadávání instrukcí (promptů), například při generování textů či obrázků, žáci rozvíjí schopnost stanovovat cíle, formulovat své myšlenky nebo rozdělit úkol na menší části – jako v této konkrétní aktivitě( https://ludmilakovarikova.cz/2023/11/19/kdyz-se-slova-meni-v-obrazky/ ). | Díky schopnosti chatbotů simulovat situace či osoby mohou žáci aplikovat a ověřovat své znalosti a dovednosti a rozvíjet je. Příkladem takové simulace můžou být různé AI persony jako třeba Digihavel – AI model českého prezidenta, se kterým mohou žáci diskutovat. | Generativní AI může žákům poskytnout různé perspektivy a argumenty pro témata, kterými se zabývají. Podívejte se například na simulaci biologických modelů s ChatGPT( https://aireaktor.ujep.cz/2023/06/17/chatboti-ve-vyuce/ ). | Umělá inteligence může také poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a pomoci kriticky zhodnotit vlastní práci.

Jak mohu jako ředitel podpořit využívání AI ve své škole?

Seznamte učitele se základními doporučeními( https://revize.edu.cz/ke-stazeni#ai ), jak přistupovat k využívání AI ve škole. | Zapojte všechny. Diskutujte o roli AI ve škole s učiteli. Zorganizujte školní kulatý stůl či přednášku odborníka. Na základě diskuze vytvořte školní zásady pro využívání AI ve škole. | S vaším postojem k využívání AI seznamte rodiče, doporučujeme zajistit jejich souhlas( https://docs.google.com/document/d/1xvONTR_t3cmeNSwL8wvHGEcfBo6vnCTQ/edit ). | Vyhodnoťte dostupnost digitálních nástrojů a licencí. Zvažte, jaké nástroje ve škole využívat. Zabývejte se jak finanční, tak právní a bezpečnostní( https://aidetem.cz/vyuziti-generativni-umele-inteligence-ve-skolach-pravni-pohled/ ) stránkou. Můžete využít bezplatné konzultace či jinou podporu od NPI( https://revize.edu.cz/nabidka-podpory-a-kurzu ). | Vytvořte si školní pravidla pro využívání umělé inteligence. | Vzdělávejte sebe i svůj tým – nabídku vzdělávání najdete na rozcestníku aidoskol.cz | Podpořte sdílení zkušeností v pedagogickém týmu.

Jaké jsou možnosti využití AI pro ředitele škol?

Využijte nástroje AI pro organizaci porad, pro úpravy či tvorbu textů, pro komunikaci školy navenek či jako asistenta při přípravách na výuku. Samostatně jich je dostupná široká škála. | Tyto nástroje můžete mít zpřístupněné i v rámci vašich používaných systémů (Google Workspace, Microsoft 365( https://www.klatovsky.cz/2024/01/copilot-nejen-ve-skole-prehled.html )), a to v různých verzích, funkcionalitách a cenách. O tom, jak lze ve škole využít nástroj Copilot od Microsoftu, píše ve svém článku( https://www.klatovsky.cz/2024/01/copilot-nejen-ve-skole-prehled.html ) Karel Klatovský. | Pokud máte placenou verzi ChatGPT, vyzkoušejte AI persony( https://gptveskole.cz/ai-persony-asistenti/ ) – asistenty pro různé typy úkolů. Například asistenta ředitele( https://gptveskole.cz/databaze-promptu/ai-asistent-reditele/ ).

Mohu s pomocí AI vytvářet testy či aktivity ke konkrétní látce? 

Ano! ChatGPT (a některé jiné chatboty jako Copilot) umí vytvořit test či výukovou aktivitu přímo z konkrétního obsahu – textu, PDF, videa či dokonce i z fotky s textem. || Použijte AI nástroj, který dokáže načíst pdf dokument či obrázek. Do placené verze ChatGPT 4 můžete vložit pdf soubor, obrázek či odkaz na webovou stránku, ze které chcete vycházet; chatbot si její obsah přečte. Bard a Copilot pak umí načíst obrázek, např. snímek obrazovky části učebnice, a na základě obsahu navrhnout aktivitu. V případě videa použijte nástroj pro zpracování obsahu, například pro transkripci mluveného slova. Poslouží Descript, Whisper, Fireflies.ai nebo plugin Glasp do prohlížeče Chrome pro YouTube videa. Transkript poté vložte do ChatGPT, Bardu či Copilotu. | Text, odkaz nebo obrázek vložte do chatbotu. Prompt (zadání) může potom vypadat například takto: „Vytvoř tři diskusní otázky pro žáky 1. ročníku SŠ na téma demokracie z tohoto textu“ nebo „Vytvoř pět otázek typu multiple choice na základě následujícího textu o fotosyntéze“. Čím konkrétnější bude vaše zadání, tím lepší výsledek získáte. Jen pozor, testy si zatím musíte ručně překlopit do aplikace na dotazníky, např. Google Formuláře nebo Microsoft Forms. || Můžete taky vyzkoušet aplikace jako Wisdolia nebo Flashcards AI, které vytváří kvízové otázky a úkoly z vámi vybraného obsahu. | Inspirace z blogu Petry Boháčkové, jak tvořit testy pomocí AI: https://cojsemvyzkousela.cz/?p=8684

Jaké jsou nejoblíbenější aplikace učitelů pro využití ve výuce?

Chatboti – dokáží porozumět lidskému jazyku a na základě vašeho zadání vám dávat rady, generovat texty, gradované úlohy, výukové lekce, tabulky, grafy a mnoho dalšího. Patří sem ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Bard, Perplexity a řada dalších. Můžete si přečíst článek o jejich využití ve výuce( https://clanky.rvp.cz/clanek/23454/CHATGPT-VE-SKOLNI-PRAXI-NASTROJ-PRO-ROZVOJ-KOMPETENCI-ZAKU.html ) nebo navštívit databázi promptů( https://gptveskole.cz/prompty/ ). | Generátory obrázků – nástroje, které na základě textového zadání dokáží vygenerovat obrázky v různých stylech, loga a ikony, ilustrace atd. Nejčastěji využívané jsou: Bing Image Creator, Midjourney, Stable Diffusion nebo Canva Image Creator. | Učitelé informatiky často využívají Teachable Machine( https://teachablemachine.withgoogle.com/ ) – nástroj pro natrénování vlastního AI modelu, které zvládnou i nejmladší žáci. | Pro svou vlastní potřebu učitelé mohou využít Canvu, která umí generovat grafiku či prezentace na základě vašeho textového vstupu a může tak usnadnit přípravu na výuku. | Tady najdete tipy na ověřené a vyzkoušené aplikace( https://aidetem.cz/ai-nastroje-do-vyuky/ ) do výuky.

Jaké první kroky zvolit, když chci jako učitel/ka s AI v hodinách začít?

Nebojte se začít, osobní zkušenost je základem úspěšného užívání generativní AI. Vyzkoušejte si některé AI nástroje sami, abyste věděli, jak fungují – třeba pro svou vlastní přípravu nebo abyste věděli, jak lépe žákům poradit. | Přečtěte si základní doporučení, jak k AI ve škole přistupovat. Hledejte další zdroje informací, doporučujeme přehlednou nástěnku Václava Maněny( https://npi.cz/aktuality/74837-doporuceni-jak-pracovat-s-umelou-inteligenci ). | Zeptejte se kolegyň a kolegů na jejich zkušenosti, požádejte vedení školy o podporu. | Inspirujte se již připravenými( https://aidetem.cz/metodiky/ ) metodikami nebo vyzkoušejte ověřené aplikace, aktivity a hry( https://aidetem.cz/ai-nastroje-do-vyuky/ ). | Inspiraci najdete také na těchto stránkách: https://ucimsai.cz/ , https://aidetem.cz/ , https://gptveskole.cz/ a dalších. | Učte se společně s dětmi o tom, jak umělá inteligence funguje, třeba formou interaktivního příběhu pro žáky 2. stupně ZŠ( https://expedice.roboti.gg/ ) od tvůrců z AI dětem a časopisu Raketa.

Jak mi jako učiteli/učitelce může AI usnadnit přípravu mých hodin?

AI výborně poslouží jako virtuální kolega k brainstormingu a inspirátor či první kritik při stanovení cíle a obsahu výuky. Zkuste si s jeho pomocí navrhnout obsah výuky a můžete být překvapeni, jakým novým směrem se bude debata odvíjet. | Chatboty jako ChatGPT, Bing či Perplexity jsou skvělými asistenty například k těmto úkolům: || Připraví návrhy na výukové plány a lekce, vyhodnotí jejich výsledky. | Pomohou formulovat slovní hodnocení. | Umožňují generovat kvízové otázky, gradované úlohy, pracovní listy či jiná zadání, jako například na https://cojsemvyzkousela.cz/?p=8684 . | Navrhnou znění pozvánky, pokyny pro odjezd na školu v přírodě či e-mail pro rodiče. | Pomohou s tvorbou shrnutí, stylistikou či strukturou textů. | Navrhnou podklady pro tabulku, myšlenkovou mapu či graf. || Další nástroje vám umožní připravit prezentaci( https://youtube.com/watch?v=d-Wn_w87DzA&ab_channel=PavelHod%C3%A1l ) během pár minut, vytvořit video či obrázky( https://ucimsai.cz/ai-generovani-obrazku/ ) podle vašich potřeb a zadání. | Inspiraci nabízí brožura M. Černého „ChatGPT ve školní praxi“( https://slideshare.net/xcerny/chatgpt-ve-koln-praxi ) nebo stránka https://gptveskole.cz/ .