Právo, etika a bezpečí

Jak zajistit, že používání AI ve výuce bude pro všechny moje studenty bezpečné?

Zajištění bezpečnosti je proces, nikoliv jednorázová záležitost. Doporučujeme vám šest základních kroků: || Ve vaší škole stanovte jasná pravidla pro používání generativní AI, která zajistí bezpečnost a rovný přístup. | Prověřujte vhodnost AI nástroje pro danou věkovou skupinu. | Upozorněte studenty, že nesmí vkládat do aplikací generativní umělé inteligence žádné osobní údaje (ani své ani nikoho dalšího). | Rozvíjejte u studentů odpovědný a kritický přístup k obsahu vygenerovanému AI. | Otevřeně komunikujte a diskutujte o využívání AI nástrojů s kolegy, žáky, studenty i rodiči. | Průběžně sledujte a vyhodnocujte využívání AI nástrojů ve třídě/škole.

Je používání AI aplikací omezené věkem?

Ano. Každá aplikace má své podmínky užívání, ve kterých je uvedena i věková hranice pro její používání. Vždy je třeba si podmínky přečíst a dodržovat je. | Věková omezení nejvyužívanějších aplikací: || ChatGPT – 13 let | Google Bard – 18 let | Bing Chat – bez omezení | Perplexity – 13 let | Bing Image Creator – 13 let | Canva – bez omezení | Midjourney – 13let | D-ID studio – 18let | Teachable Machine – bez omezení || U všech žáků a studentů do 18 let doporučujeme před využíváním jakéhokoli nástroje AI zajistit souhlas zákonného zástupce.| Další doporučení k jednotlivým nástrojům a autorství najdete na AI dětem nebo si můžete stáhnout příručku „generativní AI vs. právo“ od advokátní kanceláře Kroupahelán.

Jak správně citovat materiály vytvořené pomocí AI?

Vždy uveďte, že výstup (text, obrázek, video) vznikl s pomocí umělé inteligence. Důležité je uvést i konkrétní nástroj, jeho verzi a především datum, kdy výstup vznikl. | Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fknihovna.tul.cz%2Fnovinky%2F290%2Fdetail%2F ) nebo v článku Jak citovat ChatGPT( https://padlet.com/redirect?url=https%3A%2F%2Fcestina.phil.muni.cz%2Faktualne%2Faktuality%2Fjak-citovat-chatgpt ) od Ústavu českého jazyka MUNI. | Pro citace v akademickém kontextu vydala asociace moderních jazyků normu, viz článek( https://spomocnik.rvp.cz/clanek/23452/KDY-A-JAK-CITOVAT-AI-PODLE-MLA.html ).

Jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků?

Žáci budou AI nástroje využívat. Počítejte s tím a pokuste se je kreativně zapojit do zadání svých úloh. Zadávejte úkoly tak, aby používání AI bylo možné. Pokud z nějakého důvodu možné není, důvody vysvětlete. S tím vám pomohou předem domluvená pravidla a diskuze o tom, kdy je AI přínosná pro naše učení a kdy ne. | Žáci mohou AI využívat pro rozvoj jazykových dovedností, kreativity a pro další široké spektrum výukových cílů. Pro příklady z praxe se můžete podívat na tyto stránky: https://aidetem.cz/metodiky/ , https://tybrdo.cz , https://ludmilakovarikova.cz , https://cojsemvyzkousela.cz . | Při využívání AI vždy vyžadujte odpovědnost a kritické zhodnocení výstupů AI. Použití generativních technologií společně reflektujte a vyhodnocujte. | Pro hodnocení využívejte kombinaci výstupů, jako jsou portfolia, deníky, prezentace. Hodnoťte nejen výsledný výstup, ale i samotný proces. | Každý žák bude s nástroji generativní AI pracovat jiným způsobem. Není-li možné individualizovat výuku pro každého z nich, je vhodné stanovit si obecná pravidla, kterými by se žáci měli řídit. Příliš přísná pravidla však mohou omezit kreativitu, která je pro správné využití generativní AI klíčová.

Jak mám dodržovat autorská práva, když ve škole používám AI?

Jste to vy, kdo nese odpovědnost za prezentovaný obsah. To znamená, že pokud si text (jeho část), obrázek, video atp. necháte vygenerovat umělou inteligencí, vždy uveďte, že vznikl za pomoci umělé inteligence. Dobré je uvést i konkrétní nástroj a datum vzniku výstupu. S odpovědností za obsah souvisí také ověřování, že jsou informace pravdivé. ||Text vygenerovaný umělou inteligencí citujte podobně, jako když přebíráte text z cizího zdroje. Praktické příklady citací a doporučení najdete např. v doporučení univerzitní knihovny TUL nebo v článku Jak citovat ChatGPT od Ústavu českého jazyka MUNI. |Duševní vlastnictví obsahu generovaného umělou inteligencí je složité. Vstupní datové sady mohou obsahovat jedinečné duševní vlastnictví, a ačkoli z nich nástroj vytvoří nový výstup, nejde o zcela jedinečné dílo; v budoucích letech se na toto téma povedou spory. Vhodné je tudíž předpokládat, že autorská práva k vygenerovanému výstupu nemáte a používáte jej pouze pro vzdělávací a ilustrační účely. ||Pozor – AI může čerpat i z cizích chráněných dat. Může obsahovat citlivé údaje. Obsah nemusí být přesný, vhodný ani etický. |Více o tématu autorských práv si poslechněte v podcastu NPI https://ceskepodcasty.cz/epizoda/264683 nebo na stránkách AI dětem

Je možné AI ve škole zakázat?

Ano, ale nebylo by to rozumné ani v praxi funkční rozhodnutí. Přineslo by řadu nevýhod: || 1. Omezení přístupu k inovativním technologiím, které se pravděpodobně brzy stanou standardem například při používání běžných kancelářských nástrojů typu Word, Excel či Google Docs. | 2. Ztrátu užitečných nástrojů pro individualizaci výuky či rozvoj kritického myšlení. | 3. Nesoulad s celkovým technologickým pokrokem. | 4. Narušení důvěry v prostředí třídy — žáci budou s nástroji chtít pracovat, ale při plošném zákazu budou nuceni lhát. | 5. Žáci s nástroji stejně pracovat budou, avšak takto se vystavují rizikům a problémům, které lze ve výuce řešit. || Místo plošných zákazů je vhodnější přijmout a osvojit si existenci těchto technologií a stanovit jasná pravidla pro jejich bezpečné a efektivní využití při výuce. Je nezbytné se postupně v této oblasti vzdělávat, vyzkoušet různé nástroje, otevřeně sdílet své zkušenosti s kolegy a čerpat a šířit výhradně ověřené informace z důvěryhodných zdrojů. | Podle průzkumů zatím zvažuje plošné zákazy AI jen asi 1 % českých škol. | Zde jsou graficky zpracované dopady (ne)využívání generativní AI z článku profesora Jasona M. Lodge, proděkana a docenta pedagogické psychologie na univerzitě v Queenslandu: